hirdetés

Idén április közepére jelölték ki az általános iskolai beiratkozás időpontját. Az a szülő, aki a kijelölt időpontban nem íratja be a gyermekét, szabálysértést követ el. Még egy-két iskola tart nyílt napot, érdemes időben felmérni, hogy a választható oktatási intézmények milyen tanerőkkel rendelkeznek, hisz alsó osztályban leginkább ők fogják meghatározni a kisdiák viszonyulását az elemihez, de akár a tanuláshoz is.

iskolai-beiratkozas

A nyílt órák ugyan kirakat jellegűek, azonban a leendő tanítónéni személye és oktatási módszere azért mindenképp megismerhető. Ha a szülőnek van ideje, jobb inkább a megtapasztaltakra hagyatkozni, mintsem csupán az ismerősöktől hallottakra. Aki csak komolyabb kutatás után tud dönteni a legjobb elemit illetően, az tájékozódhat az általános iskolák honlapja, de akár az országos kompetenciamérések összehasonlítása után is. Szakértők szerint kevés olyan ország van a világon, ahol annyira szabad az iskolaválasztás, mint Magyarországon. Ez a szabadságunk eddig még kevésbé lett korlátozva hazánkban. Persze elfogadhatja az állam által a lakóhely szerint előírt tankör szerint illetékes intézményt. Ez annyit jelent, hogy az adott körzetben lakó gyermeket – akármi is történik – fel kell venni abba az iskolába, ahova tartozik. A jelenlegi szabályozás szerint csak akkor vehető fel a leendő elsős egy másik, választott elemibe, ha a körzetes gyerek felvétele után még marad hely. Az 1 km-en belüli iskola, vagy az ahova a gyermek testvére jár köteles elfogadni az első osztályba jelentkezőt.

 

iskolai beiratkozas

A törvényi háttér:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte és annak igazolása. Az iskolaérettségről az óvoda állít ki igazolást.

 

A tanköteles korba lépő gyereket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első osztályába.

 

A beiratkozás időpontja:

 

  • április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
  • április 17. (péntek) 8-18 óra között

 

 

Szükséges iratok:

A beiratkozásnál be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló igazolványt (lakcímkártya), TAJ kártyára, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 

  •    óvodai szakvélemény,
  •    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  •    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgársággal rendelkező tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti, de ennek tényét be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalnak.

A különélő szülők a gyermeket érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásban) a – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta. A beiratkozásnál erről nyilatkozatot kérnek.

Az iskolába történt felvételről az igazgató dönt. A felvétel elutasítása esetén a szülő jogorvoslati kérelmet nyújthat be a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az iskola igazgatójához. A KLIK illetékes tankerületi igazgatója a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni a kérelmet.

Az a szülő, aki tanköteles gyermekét a fenti időpontban nem íratja be a körzetes vagy választott iskolába, szabálysértést követ el.