hirdetés

Az Európai Bizottság hivatalos levelét a paksi bővítés leállítására csütörtökön kézbesíti a magyar kormánynak. A DK szerint jogos a brüsszeli határozat Paks 2 ügyében, a párt úgy gondolja: minden magyar ember vesztese lenne az orosz konszernnek.

paksi atom

 

Gréczy Zsolt a Bruxinfo ér­te­sü­lé­sé­re re­a­gált, amely ar­ról szá­molt be, hogy az Európai Bizottság meg­íté­lé­se sze­rint a ma­gyar ha­tó­sá­gok el­tér­tek a köz­be­szer­zés­re vo­nat­ko­zó uni­ós sza­bá­lyok­tól, ami­kor pá­lyáz­ta­tás nél­kül ad­tak meg­bí­zást az orosz Roszatom cég­nek a pak­si atom­erő­mű ki­bő­ví­té­sé­re, ezért a tes­tü­let fel­szó­lít­hat a be­szer­zé­sek fel­füg­gesz­té­sé­re. A Miniszterelnökség ked­den azt kö­zöl­te, nem sér­tet­te meg az Európai Unió köz­be­szer­zé­si el­já­rá­sok­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­zá­sát a 2014 ja­nu­ár­já­ban alá­írt ma­gyar–orosz kor­mány­kö­zi meg­ál­la­po­dás, va­la­mint a ta­valy de­cem­be­ri ter­ve­zé­si, be­szer­zé­si és ki­vi­te­le­zé­si szer­ző­dés.

Gréczy Zsolt úgy fo­gal­ma­zott: szo­mo­rú, hogy az Európai Uniónak kell meg­vé­de­nie a ma­gya­ro­kat a sa­ját kor­má­nyuk­tól, amely még a gyer­me­ke­in­ket és uno­ká­in­kat is el­adó­sít­ja, hogy lét­re­jöj­jön a ket­tes blokk. A 10 mil­li­árd eu­rós orosz hi­tel a ma­gyar GDP tíz szá­za­lé­ka – emel­te ki.
Gréczy Zsolt sze­rint a tar­to­zás­sal Vlagyimir Putyin orosz el­nök ak­ko­ra po­li­ti­kai be­fo­lyás­ra te­het szert Magyarország fe­lett, mint amek­ko­ra csak a Szovjetuniónak volt a rend­szer­vál­to­zás előtt. Az új blokkok pedig a mostani áramárnál is drágábban fognak termelni, holott várhatóan egyre olcsóbb lesz az áram Európában – vélekedett a szóvivő, aki szerint a beruházás egésze átláthatatlan.