hirdetés

A holdújév idején a kínai fiatalok hazautaznak a szüleikhez, akik bizony a húszas éveik derekán járó egyedülálló gyerekeiknek maguk keresnek megfelelő partnert a házasságra. Ebből lett elegük a szinglik egy csoportjának, akik a pekingi metróban transzparensekkel tiltakoztak a kellemetlen hagyomány ellen.

kínai szinglik tüntetnek

 

„Fiatalok va­gyunk, szing­lik és büsz­kék” – ad­ták tud­tul Peking egyik leg­for­gal­ma­sabb köz­le­ke­dé­si cso­mópont­já­nál, a Tungcsimen met­ró­ál­lo­más­nál ál­ló fi­a­ta­lok, ke­zük­ben nagy­mé­re­tű szí­nes táb­lá­juk­kal. A „transz­pa­rens” kö­ze­pén egy női alak fel­tar­tott két kar­ja a fe­je fe­lett egy X-et, vagy­is „nem-et” for­máz.
Mint ki­de­rült, a fel­ira­tot és az áb­rát nem je­len­tet­het­ték meg a föld­alat­ti ki­vi­lá­gí­tott rek­lám­jai kö­zött, ezért ott egy má­sik, vissza­fo­got­tabb, de ugyan­csak egy­ér­tel­mű üze­net lát­ha­tó: „Kedves apa és anya, ne ag­gódjatok. A vi­lág oly nagy, az élet­nek oly sok for­má­ja van. A szing­lik is le­het­nek bol­do­gok”.

A kí­nai tár­sa­da­lom­ban, kü­lö­nö­sen a vi­dé­ken élők, il­let­ve a vi­dék­ről el­szár­ma­zot­tak kö­ré­ben má­ig élő ha­gyo­mány, hogy a gye­re­ke­ket a szü­lők mi­előb­bi há­zas­ság­ba kény­sze­rí­tik, hogy biz­to­sak le­gye­nek sor­su­kat il­le­tő­en. Ennek a több­ség még min­dig ne­he­zen áll el­len, ha egy­ál­ta­lán meg­pró­bál­ja.

A nyo­más kü­lö­nö­sen a hold­új­évi, ta­vasz­ün­ne­pi idő­szak­ban te­tő­zik, ami­kor sok fi­a­tal ha­za­megy a vá­ros­ból és a szü­lők az­zal szem­be­sül­nek, hogy bár már a hú­szas éve­ik de­re­kán jár­nak, még min­dig egye­dül­ál­lók. A ha­gyo­má­nyok sze­rint a hely­zet meg­ol­dá­sá­ra a szü­lők gyak­ran a fa­lu­ban jól is­mert ke­rí­tő­ket bíz­nak meg, akik fel­hajt­ják a „gye­rek­nek” kor­ban meg­fe­le­lő jö­ven­dő­be­lit.

Hogy ezt el­ke­rül­jék, egy­re töb­ben bé­rel­nek fel a hold­új­évi idő­szak­ra vő­le­gényt vagy meny­asszonyt ma­guk­nak. Egy na­pi­lap sze­rint az igény ki­elé­gí­té­sé­re már szol­gál­ta­tá­sok is szer­ve­ződ­tek.