hirdetés

Charlize Theron legutoljára az új Mad Max filmben tűnt fel a moziban, úgy tűnik, az Universal stúdió vezetői szerint a színésznőnek jól állnak az autós üldözős akciófilmek, őt akarják a Halálos iram­ban 8. főgonoszának. 

Charlize Theron

 

A Universal stú­dió tár­gya­lá­sai még nem zá­rul­tak le az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel, akit leg­utóbb a Mad Max: A ha­rag út­ja cí­mű ak­ció­film­ben lát­hat­tak a né­zők, ám a hol­ly­woo­di szak­lap úgy tud­ja, hogy a stú­dió na­gyon sze­ret­né meg­nyer­ni a sztárt a film­nek.

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson és Jason Statham vár­ha­tó­an mind vissza­tér­nek az újabb foly­ta­tás­ban, ame­lyet F. Gary Gray ren­dez. A Halálos iram­ban 8. for­ga­tá­sa ta­vasszal kez­dő­dik, a film 2017. áp­ri­lis 17-én de­bü­tál az észak-ame­ri­kai mo­zik­ban.

A nagy si­ke­rű so­ro­zat­ból to­váb­bi két rész is ké­szül, eze­ket 2019-ben és 2021-ben lát­hat­ja majd a kö­zön­ség.

Theront ugyan egy szer­ző­dés a The Gray Man cí­mű Sony-produkcióhoz kö­ti, de mi­vel an­nak for­ga­tá­sa a for­ga­tó­könyv át­írá­sa mi­att csú­szik, a szí­nész­nő el­vál­lal­hat­ja a Halálos iram­ban 8-ban ne­ki fel­kí­nált sze­re­pet is.

Theron je­len­leg a The Coldest City cí­mű hi­deg­há­bo­rús kém­fil­met for­gat­ja David Leitch ren­de­zé­sé­ben, aminek budapesti fogatása már véget ért.