hirdetés

A reggeli órákban lövöldözés volt a kiskunhalasi városi ügyészség épületében, egy régi „panaszos ügyfél” a főügyésszel akart végezni – adta hírül a HalasInfo.hu. 15 töltény nyomát találták, de senki sem sérült meg.

kiskunhalasi ügyészség lövöldözés

 

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szó­vi­vő­je az MTI-nek el­mond­ta: a lö­völ­dö­zőt a ki­ér­ke­ző rend­őrök le­fegy­ve­rez­ték, az el­sőd­le­ges in­for­má­ci­ók sze­rint sen­ki sem sé­rült meg, egy fér­fit azon­ban rend­őri kí­sé­ret­tel kór­ház­ba vit­tek.

A HalasInfo.​hu in­for­má­ci­ói sze­rint reg­gel 9 óra kö­rül egy fér­fi kez­dett lö­völ­döz­ni az ügyész­ség épü­le­té­ben.

A por­tál sze­rint a tá­ma­dó egy Kalasnyikov tí­pu­sú gép­pisz­tollyal lé­pett az épü­let­be, és a fő­ügyészt akar­ta meg­öl­ni. Az iro­dá­já­ba azon­ban nem ju­tott fel, mert biz­ton­sá­gi­ak­nak si­ke­rült meg­fé­kez­ni­ük, de köz­ben 4-5 lö­vést is le­adott. Végül egy rend­őr bi­lin­csel­te meg a tá­ma­dót. A por­tál sze­rint a tá­ma­dó el­ájult, ezért men­tőt is hív­tak.

Téglás Péter fő­ügyész a tá­ma­dás után a hely­szí­nen azt mond­ta, „a biz­ton­sá­gi őr és ő ma­ga is ün­ne­pel­het, mert új­já­szü­let­tek” írta a HalasInfo.​hu.

Bicskei Ferenc, az OBT tag­ja a Szekszárdi Törvényszék szer­dai össz­bí­rói ér­te­kez­le­te előtt tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón el­mond­ta: a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek és a Járásbíróságnak he­lyet adó épü­let fo­lyo­só­ján is­me­re­te sze­rint 10-15 töl­tény nyo­mát lát­ták.

Közölte, a fér­fi gép­fegy­ver­rel ér­ke­zett, amit a be­lép­te­tőka­pu előtt vett elő. Az épü­let­ben két biz­ton­sá­gi őr dol­go­zik, el­sőd­le­ges in­for­má­ci­ók sze­rint a tá­ma­dó az egyi­ket tú­szul hasz­nál­hat­ta, a má­sik­nak ugyan­ak­kor si­ke­rült le­fegy­ve­rez­nie, eköz­ben du­la­kod­tak, és lö­völ­dö­zés is volt.

Bicskei Ferenc el­mon­dá­sa sze­rint a fér­fi „ré­gi pa­na­szos ügy­fél”, aki ko­ráb­ban rend­sze­re­sen nyom­da­fes­ték­kel nem tű­rő sza­vak­kal il­let­te a bí­ró­sá­got.

(Fotó: HalasInfo.hu)